Algemene voorwaarden M2iD


1. Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen M2iD en zijn Opdrachtgevers (hierna: “de opdrachtgever”).
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien M2iD gebruik maakt van derden.
c. Alle eventueel van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes
a. Alle offertes zijn vrijblijvend, en gelden ten hoogste voor 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. M2iD kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
d. De prijzen zijn exclusief btw.
e. Een overeenkomst met M2iD komt tot stand, zodra M2iD de verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel zodra M2iD een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte opdracht.

3. Uitvoering van de overeenkomst
a. M2iD zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen zijn dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren.
b. De overeenkomst wordt vervuld conform het overeengekomen tijdsschema, maar de uitvoeringstermijnen van M2iD gelden als indicatie.
c. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens haar aan M2iD verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Wordt aan deze verplichting door de opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft M2iD het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever vrijwaart M2iD voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
d. M2iD is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. Wijzigingen
a. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan M2iD te worden meegedeeld.
b. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
c. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door M2iD buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5. Betalingstermijn
a. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een beroep door de opdrachtgever op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
b. M2iD heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen.
c. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.
d. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
e. Alle kosten die door M2iD moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.

6. Opschorting en ontbinding
7. M2ID kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever, per direct ontbinden indien de opdrachtgever haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien voor de opdrachtgever surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de opdrachtgever wordt gelegd of indien de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.
8. Indien de opdrachtgever een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft M2ID het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van M2ID op schadevergoeding.

9. Reclames, klachten en bewijs
a. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
b. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
c. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. Een reclamatie schort de betalingstermijn niet op.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
a. De aansprakelijkheid van M2iD is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht met een maximum van € 1.000.
b. M2iD sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
c. M2iD is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door hem ingeschakelde derde(n).
d. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen één jaar nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij M2iD te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11. Overmacht
a. Tekortkomingen van M2iD in de nakoming van de overeenkomst kunnen hem niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, internet storingen, netwerkaanvallen, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. bedrijfsgegevens, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door M2iD bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

12. Intellectuele eigendom
a. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart zij M2iD voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
b. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen de opdrachtgever en M2iD eindigt, voor zover zij aan M2iD toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan M2iD verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal M2iD voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
c. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M2iD.

13. Aard en duur van de overeenkomst
a. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan M2iD voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de overeenkomst tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

14. Afwikkeling relatie
a. Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van de relatie als gevolg van de relatie bij M2iD bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.

15. Bevoegde rechter
a. Op de rechtsverhouding tussen M2iD en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft M2iD het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon/vestigingsplaats van de opdrachtgever.