Inkoopvoorwaarden M2ID


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de heer M.A.G. Mathijssen t.h.o.d.n. M2ID (hierna: ‘Afnemer’) en zijn leveranciers (hierna: ‘Leverancier’).

2. Tot stand komen overeenkomst
a. Specificaties aangaande maten, capaciteit, kwaliteit, prestaties of resultaten ten aanzien van het te leveren goed binden Leverancier. Leverancier levert het betreffende goed conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
b. Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Afnemer van een door Leverancier getekend exemplaar van de juiste opdrachtbevestiging.
c. Totdat Leverancier de opdrachtbevestiging geretourneerd heeft gekregen, staat het Afnemer vrij om van de overeenkomst af te zien, zonder dat daartegenover ook maar enig recht op schadevergoeding van Leverancier ontstaat.
d. Leverancier wordt geacht met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden akkoord te zijn, indien hij met de levering is aangevangen zonder retournering van de getekende opdrachtbevestiging.

3. Wijzingen en aanvullingen
Wijzigingen in de overeenkomst zijn exclusief BTW. De prijzen zijn vast, in die zin dat zij door Leverancier niet gewijzigd kunnen worden.

4. Verzending / aflevering
a. Tenzij anders overeengekomen, geldt als plaats van levering de fabriek of het magazijn van Afnemer.
b. Transport van de goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Leverancier.
c. Het risico van de geleverde goederen gaat pas over nadat deze bij Afnemer zijn uitgeladen, uitgepakt en gecontroleerd en Afnemer vervolgens heeft getekend voor ontvangst.

5. Overschrijding Levertijd
a. De overeengekomen levertijd geldt als een fatale termijn. Als de levertijd niet wordt gehaald, is Leverancier in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
b. Afnemer is bij overschrijding van de Levertijd door Leverancier gerechtigd de overeenkomst, voor zover die nog niet is uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Aanvaarding en melding gebreken
a. Indien het geleverde naar het oordeel van Afnemer niet in overeenstemming is met de overeenkomst, is Afnemer gerechtigd het geleverde binnen dertig (30) dagen na levering, voor rekening en risico van Leverancier, aan Leverancier te retourneren.
b. Als zich in het geleverde na een termijn van dertig (30) dagen een gebrek voordoet, zal Afnemer de Leverancier hierover binnen redelijke termijn schriftelijk – per brief of e-mail – op de hoogte stellen.
c. Leverancier zal per omgaande de goederen vervangen dan wel herstellen, indien de aard van het geleverde dat toestaat en Afnemer hiermee instemt.
d. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Leverancier.

7. Garantie
a. Leverancier garandeert dat de geleverde goederen van goede kwaliteit zijn en geen materiaal-, ontwerp-, constructie- of fabricagefouten bevatten.
b. Leverancier garandeert dat de leverantie in overeenstemming is met de eisen, zoals genoemd in de specificaties, tekeningen, berekeningen dan wel andere door Afnemer aan Leverancier overgelegde documenten. Indien Afnemer geen specificaties heeft verstrekt, maar wel heeft opgegeven waarvoor de geleverde goederen zijn bedoeld of zullen worden gebruikt, garandeert Leverancier dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het door Afnemer opgegeven doel en gebruik.
c. Het is Leverancier niet toegestaan goederen te leveren die afwijken voor wat betreft de overeengekomen of opgegeven kwalificaties, specificaties of eigenschappen dan wel leveringen te doen die afwijken voor wat betreft gewicht, kwaliteit of hoeveelheid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.
d. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Leverancier te allen tijde aansprakelijk.

8. Aansprakelijkheid
a. Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade daaronder mede begrepen gevolgschade, geleden door Afnemer of door derden, voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet correct nakomen van de overeenkomst.
b. Leverancier vrijwaart Afnemer tegen enige aansprakelijkheid ten opzichte van derden voor schade veroorzaakt door de door Leverancier geleverde goederen, daaronder mede begrepen de productaansprakelijkheid, alsmede wanneer de schade is veroorzaakt door gebrekkige producten die zijn vervaardigd met behulp van of uit de door Leverancier geleverde goederen, en het gebrek door de door Leverancier geleverde goederen is veroorzaakt.

9. Wijzigen van geleverde zaken
a. Het is Leverancier niet toegestaan goederen te leveren die afwijken voor wat betreft de overeengekomen of opgegeven kwalificaties, specificaties of eigenschappen, dan wel leveringen te doen die afwijken voor wat betreft gewicht, kwaliteit of hoeveelheid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.

10. Betaling
De betalingstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst door Afnemer van de correcte en juist ten naam gestelde factuur van Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Intellectuele eigendom
a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, schetsen, berekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur, adviezen, analyses en producten die door Afnemer aan Leverancier zijn geleverd in het kader van de overeenkomst of opdracht, of die in opdracht van Afnemer door Leverancier, dan wel door derden zijn gemaakt en die betrekking hebben op de overeenkomst, zijn juridisch eigendom van Afnemer.
Leverancier erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden, bij gebreke waarvan Leverancier een direct opeisbare, dus zonder dat daarvoor enige handeling zijdens Afnemer vereist is, boete ter hoogte van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en, voor zover het een overtreding betreft die voortduurt in de tijd, € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per kalenderdag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd is aan Afnemer.
b. Leverancier dient de in sub a. genoemde goederen op eerste verzoek daartoe van Afnemer, per omgaande aan Afnemer te doen toekomen. Het is Leverancier niet toegestaan de in sub a. genoemde goederen na te (laten) maken, aan derden ter beschikking te stellen of voor zichzelf dan wel voor derden te gebruiken, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer is verkregen.
c. Leverancier garandeert dat de geleverde goederen geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden. Leverancier vrijwaart koper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

12. Opschorting en ontbinding
a. Indien Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet of dreigt te schieten in de nakoming van enige overeenkomst met Afnemer, is Afnemer, ongeacht hetgeen overigens in deze inkoopvoorwaarden is vermeld, gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van aangetekend schrijven of per e-mail. Afnemer zal daarbij niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Leverancier.
b. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Afnemer lijdt ten gevolge van de tekortkoming door Leverancier.
c. Daarnaast is Afnemer bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien Leverancier de verplichtingen naar het volledige vrije oordeel van Afnemer uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
d. Opschorting van de overeenkomst ontslaat Leverancier niet van haar leveringsverplichtingen.
e. Indien Afnemer door het opschorten dan wel het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, komt dit voor rekening van Leverancier.

13. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst
a. Afnemer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien:
– Leverancier in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien Leverancier verkeert in surseance van betaling;
– er executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van Leverancier of zij anderszins daarover het vrije beheer verliest;
– zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd;
– Leverancier (een deel van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt dan wel staakt, ongeacht de reden van verkoop of staking;
– De zeggenschap in, dan wel directie van Leverancier op enigerlei wijze wijzigt;
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Afnemer op Leverancier direct opeisbaar.

14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
a. Op de rechtsverhouding tussen Afnemer en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Niettemin heeft Afnemer het recht om de kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Leverancier.